Instalacje do fermentacji frakcji organicznej

Oferujemy kompleksowe instalacje do fermentacji frakcji organicznej zwanej fermentacją suchą perkolacyjną. Proces fermentacji oparty o poziome lub pionowe reaktory w konstrukcji żelbetowej i stalowej. Reaktory mogą działać w systemie automatycznym tzn. załadunek, przemieszczanie substratu wewnątrz reaktora oraz wyprowadzanie materiału po procesie przy pomocy przenośników ślimakowych, lub w systemie opartym o załadunek i wyładunek komór ładowarkami kołowymi. Obecność w biomasie zanieczyszczeń tj. kamienie, piasek, folie, popiół, metale itp. nie ma żadnego wpływu na przebieg procesu.

Proces fermentacji może być prowadzony w kilku niezależnych zbiornikach żelbetowych lub stalowych, dzięki czemu jest możliwa równoległa fermentacja zarówno materiału organicznego tzw. brudnego (frakcja podsitowa z sortowania odpadów zmieszanych komunalnych) oraz materiału organicznego tzw. czystego (frakcja organiczna selektywnie zbierana). Ma to szczególne znaczenie np. dla  RIPOK gdzie w tej chwili podstawowym substratem organicznym, który może być poddany procesom beztlenowym jest tzw. frakcja podsitowa, której udział w perspektywie będzie malał na korzyść frakcji organicznej selektywnie zbieranej.

Technologia Suchej Fermentacji Perkolacyjnej pozwala na dostosowywanie sposobu wykorzystania poszczególnych komór anerobowych do zmian struktury substratu jakim będzie dysponował operator. Powstający w procesie biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub po odpowiednim przygotowaniu przekształcany w gaz CNG, który z powodzeniem może być wykorzystany jako normalny gaz.

Instalacje do kompostowania / stabilizacji frakcji organicznej

 

Proces Kompostowania/stabilizacji tlenowej służy do końcowego zagospodarowania materiału organicznego po procesie fermentacji. Procesowi kompostowania / stabilizacji może być również bezpośrednio poddawana frakcja podsitowa oraz selektywnie zbierane bioodpady. Po procesie kompostowania / stabilizacji tlenowej  otrzymujemy w zależności jaki materiał organiczny był poddawany procesowi fermentacji kompost / polepszacz glebowy lub stabilizat przeznaczony do składowania lub spalenia.Proces Kompostowania / stabilizacji tlenowej przebiega w żelbetowych komorach przykrytych materiałem odpornym na uderzenia z intensywnym napowietrzaniem substratu oraz odbiorem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. W trakcie trwającego od 14 do 21 dni procesu substrat organiczny jest zraszany odciekami w celu utrzymania optymalnej wilgotności.

Po zakończeniu procesu kompostowania / stabilizacji materiał jest ładowarką kołową podawany na plac dojrzewania. Po około 4-6 tygodniach gotowy „produkt” w postaci stabilizatu lub kompostu/polepszacza glebowego spełniającego wymogi Rozporządzenia o Mechaniczno-Biologicznym Przetwarzaniu Odpadów oraz Ustawy o Nawozach i Nawożeniu są przekazywane do końcowego zagospodarowania.

Instalacje mechanicznego sortowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne zmieszane lub selektywnie zbierane, aby zostały prawidłowo zagospodarowane wymagają w fazie wstępnej zastosowania sortowania mechanicznego z podziałem na odpowiednie frakcje materiałowe. W przypadku odpadów komunalnych zmieszanych na linii mechanicznego sortowania następuje wydzielenie strumienia bioodpadów, frakcji paliwa zastępczego (RDF) oraz surowców wtórnych.

Do przesiewania odpadów komunalnych stosuje się różne typy sit. Służą one do wstępnej klasyfikacji odpadów ze względu na wielkość uziarnienia. Na sitach wydzielane są: frakcja paliwa zastępczego o wielkości cząstek od 80 do 300 mm, frakcja organiczna o wysokiej zawartości substancji łatwo rozkładalnej i średnicy cząstek od 20 do 80 mm oraz frakcja drobna, poniżej 20 mm, o niewielkiej zawartości materii organicznej.

Separacja balistyczna jest techniką pozwalającą na wyodrębnienie z masy odpadów zmieszanych frakcji paliwa zastępczego. Wykorzystuje się ją również do wydzielenia bioodpadów, których zanieczyszczenie jest niższe niż bioodpadów wydzielonych metodą przesiewania.

Najpopularniejsze metody segregacji materiałowej to separacja magnetyczna, służąca do wydzielenia ferromagnetyków, indukcyjna do odzysku metali nieżelaznych, powietrzna do pozyskiwania frakcji lekkiej wysokokalorycznej oraz optyczna do wyodrębniania tworzyw sztucznych, w tym polipropylenu, polietylenu, polichlorku winylu oraz papieru, kartonu, drewna i szkła. W przypadku odpadów komunalnych selektywnie zbieranych stosuje się ręczną lub optyczną separację z podziałem na średnicę ,rodzaj lub kolor surowca.

Składowiska odpadów

Elementem końcowym w systemach zagospodarowania odpadów jest w wielu przypadkach składowisko odpadów. Pomimo tego, iż UE narzuca w perspektywie kilkunastu następnych lat zaniechanie składowania odpadów komunalnych obiekty te będą w dalszym ciągu funkcjonowały. Ze względu na zmianę rodzaju odpadów jakie będą podlegały składowaniu, obiekty te będą przechodziły zmiany w podejściu do eksploatacji oraz budowy niektórych elementów.

Po zamknięciu składowisko powinno zostać poddane procesom rekultywacji tak aby ograniczyć jego negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Proces rekultywacji prowadzony jest w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze atmosferyczne. Rekultywacja powinna zmierzać do integracji obszaru składowiska z otaczającym terenem.

Prowadzone przez naszą firmę prace rekultywacyjne pozwalają przywrócić wartości użytkowe i przyrodnicze terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka. Dobór odpowiednich metod działania warunkujemy odmiennością zaistniałych zmian, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczeń, właściwości fizykochemicznych podłoża, a także ich położenia geograficzno geologicznego.

Zajmujemy się nowopowstałymi jak i utrwalonymi już zanieczyszczeniami gruntu. Dokonujemy rozpoznania odnośnie rodzaju i wielkości obszaru skażenia gleby i wód gruntowych. Współpracujemy z najlepszymi akredytowanymi laboratoriami i ośrodkami akademickimi przy opracowywaniu harmonogramu i doborze metod wykorzystanych w procesach remediacji i rekultywacji. Wykonujemy podziemne bariery ochronne, zatrzymujące rozpływ zanieczyszczeń poza teren prac rekultywacyjnych oraz uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń do cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych oraz ujęć wód podziemnych.

Przy remediacji wykorzystujemy specjalistyczne technologie budowlane m.in.: wydobywanie skażonego gruntu metodą wierceń wielkośrednicowych, stosowanie reaktywnych przegród podziemnych do oczyszczania wody gruntowej, wykonywanie podziemnych przegród metodą “mixed-in-place” dla oddzielenia obszarów skażonych oraz immobilizacja skażonych gruntów, wykonywanie wysokociśnieniowych iniekcji gruntowych dla oddzielenia obszarów skażonych, wykonywanie membran przeciwfiltracyjnych poziomych i pionowych w gruncie, itp. Przez cały czas trwania procesu nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.